Vooruit

2024-02-25

Alle Belgen zijn gelijk voor de wet… maar niet voor de wetenschap. Ook nu nog kijken onderzoekers vaak door een exclusief mannelijke bril. Nieuwe producten, technologieën of medicijnen worden vooral bij of door mannen getest. Door wetenschapsland slingert een genderdatakloof met soms catastrofale gevolgen.

2022-05-16

De commissie Gezondheid in De Kamer keurde het voorstel van Vooruit en PS goed om mannen die vier maanden lang geen mannelijke seksuele partner hadden, toe te laten om bloed te doneren. Hiermee sluit de commissie zich aan bij de meest recente wetenschappelijke en epidemiologische gegevens en geeft ze gevolg aan het advies van de Hoge Gezondheidsraad.

2021-09-27

In België bestaat nog geen wettelijke regeling rond draagmoederschap. Dat zorgt soms voor pijnlijke situaties en juridisch getouwtrek, zoals bij de ophefmakende zaak van baby Donna enkele jaren geleden. Vooruit wil daarin nu verandering brengen met een wetsvoorstel dat kinderen, draagmoeders en wensouders een degelijke wettelijke bescherming moet bieden.

2021-05-24

In ons land worden nog steeds conversietherapieën aangeboden. Dat zijn methodes met als doel de seksuele oriëntatie, genderidentiteit of genderexpressie van LGBTQI+-personen te veranderen. Daar wil Vooruit nu een einde aan stellen. De partij diende daarvoor een voorstel in.

2021-05-15

Op dit ogenblik zijn lijfstraffen in bijna alle landen van de EU verboden. België, Italië, Slovakije en Tsjechië vormen de spijtige uitzondering. Je zou voor minder het schaamrood op de wangen krijgen. Daarom dient sp.a nu een wetsvoorstel in dat systematisch geweld tussen ouders en kinderen formeel verbiedt.

2021-03-12

Er is een akkoord over de partijgrenzen heen om intrafamiliaal geweld zo grondig mogelijk aan te pakken. Goed nieuws want zo vermijden we verdriet en ontwrichting bij veel families. Hopelijk krijgt elk kind zo meer kansen om op te groeien in een veilige omgeving.

2020-11-25

Een nieuwe regering betekent nieuwe beleidsnota’s. Zo stelde staatssecretaris van Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) onlangs haar intenties voor in de Kamer. Ambitieuze plannen waar we ons met sp.a kunnen achter scharen. Tegelijkertijd doen we enkele aanbevelingen om het gelijke kansenbeleid te versterken en effectiever te maken.

2020-10-11

Tijdens deze tweede coronagolf komen verpleegkundigen handen tekort. Daarom kan tijdelijk ook ander zorgpersoneel ingezet worden om hen bij te staan. Ook studenten in de zorg mogen bijspringen. sp.a diende hiervoor een wetsvoorstel in, dat door het parlement werd goedgekeurd. Zo komen er extra handen die levens kunnen redden.

2020-02-10

Vanaf 2021 komt er een totaalverbod op tabaksreclame. Het voorstel van sp.a werd unaniem goedgekeurd in het parlement. Een belangrijke stap om te vermijden dat mensen - en vooral jongeren - beginnen te roken. Zeker bij krantenwinkels - vaak in de buurt van scholen – maakt dit een groot verschil. Deze winkels zijn immers vaak een verzamelplaats voor of na school.

2020-02-10

Tandartsen en ziekenfondsen sloten deze week een tweejarig tariefakkoord. Door het besparingsbeleid van minister De Block (Open VLD) gebeurde dat in zeer moeilijke budgettaire omstandigheden. Hierdoor konden de ziekenfondsen enkel nog een toevlucht nemen tot de maximumtarieven. En dat is niet zonder gevaar.

2019-12-15

Het is niet meer van deze tijd dat een vrouw gestraft wordt omdat ze de zware beslissing moet nemen om tot een abortus over te gaan. Daarom stelt sp.a voor om de wet aan te passen. Want abortus is vandaag nog altijd strafbaar in ons land. Daarnaast wil sp.a de wettelijke termijn voor abortus verlengen van 12 naar 18 weken.

2019-11-23

Dure, nieuwe geneesmiddelen doen het geneesmiddelenbudget kraken in zijn voegen. Als je medicijnen goedkoper wil maken en tegelijk tekorten wil vermijden, heb je een sterke generieke geneesmiddelenmarkt nodig. sp.a legt daarom een plan op tafel. Voor sp.a moeten er in de volgende legislatuur maatregelen komen om de generieke en biosimilaire markt in ons land te versterken.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Karin. De door jou verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om je via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Je kunt je ook op elk moment terug uitschrijven door op de daartoe bestemde link te klikken die je onderaan elke nieuwsbrief zult vinden.

E-mailadres